ทุนนิยมที่มีหัวใจ: ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา สฤณี อาชวานันทกุล

ISBN:

Published: September 2008

Paperback

196 pages


Description

ทุนนิยมที่มีหัวใจ: ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา  by  สฤณี อาชวานันทกุล

ทุนนิยมที่มีหัวใจ: ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา by สฤณี อาชวานันทกุล
September 2008 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 196 pages | ISBN: | 5.45 Mb

หนังสือเลมนีเปนการเรียบเรียงบทบรรยายในหัวขอ ทางเลือกของสังคม: สูกระบวนทัศนใหมแหงการรวมมือกัน ทีผูเขียนไดรับเกียรติจากอาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ และมหาวิทยาลัยเทียงคืน เชียงใหมอาจารยนิธิบอกวาอยากใหมาบรรยายเกียวกับเนือหาในหนังสือสองเลมของผูเขียน ไดแก ToMoreหนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียงบทบรรยายในหัวข้อ ทางเลือกของสังคม: สู่กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการร่วมมือกัน ที่ผู้เขียนได้รับเกียรติจากอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เชียงใหม่อาจารย์นิธิบอกว่าอยากให้มาบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือสองเล่มของผู้เขียน ได้แก่ To Think Well Is Good, To Think Right Is Better (เมษายน 2549) และ ตกน้ำไม่ไหล (เมษายน 2550) ซึ่งสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์กรุณารวบรวมและตีพิมพ์จาก 24 ตอนแรกของคอลัมน์ คนชายขอบ ในเว็บไซต์โอเพ่นออนไลน์ (http://www.onopen.com)โจทย์ของผู้เขียนคือ ทำอย่างไรจึงจะเชื่อมร้อยเรื่องราวของนักปรัชญา นักคิด นักเศรษฐศาสตร์ นักเคลื่อนไหว นักธุรกิจ และนักอื่นๆ อีกหลายคน เข้าเป็น เรื่อง เดียวที่สอดคล้องกันในทุกมิติบนระนาบเดียวกัน ให้ภาพรวมของ โลกใหม่ ที่พวกเขาใฝ่หา และยกกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วในโลกแห่งความจริงผู้เขียนเชื่อว่า ก่อนที่ ทุนนิยมที่มีหัวใจ จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในประเทศไทย มีผู้ร่วมอุดมการณ์มากพอให้เราเรียกว่า กระแส ที่พัดแรงจนเชื่อมโยงกันเป็น ระบบ ได้ คนจำนวนมากพอจะต้องมองเห็นปัญหาและข้อบกพร่องของระบบทุนนิยมกระแสหลักในปัจจุบัน เรียกร้องให้บริษัทที่ทำตัว อันธพาล และ มักง่าย ทั้งหลายหยุดรังแกผู้ด้อยโอกาสในสังคม มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชาวบ้านที่อยู่ต้นน้ำกับคนเมืองที่อยู่ปลายน้ำ ตระหนักในคุณค่าของระบบนิเวศ เคารพในภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ไม่หลงใหลแบบโรแมนติกไร้เดียงสาเสียจนนำภูมิปัญญานั้นมาเชื่อมกับเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านไม่ได้ เลิกยึดติดในค่านิยมเหลวแหลกที่ส่งเสริมพฤติกรรมหน้าไหว้หลังหลอก มักง่าย เห็นแก่ตัว และกำจัดทัศนคติคับแคบที่ไม่เคารพในความเห็นต่าง และ พูด มากกว่า ทำEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ทุนนิยมที่มีหัวใจ: ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา":


akademiarozwoju.biz.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us